Skip to content

Mechell Community council

Cefnogi ein cymuned leol

ABOUT us

Amdanon ni

Mae Mechell yn ardal yng ngogledd Ynys Môn gyda ardaloedd Llanfechell, Mynydd Mechell, Carreglefn, Tregele, Rhosbeirio, Llanfflewin a Bodewryd yn rhan ohonni

.

Mae tri prif ardal yn rhan o’r ward gyda cynrychiolwyr (Cynghorwyr Cymuned a Sir) ym mhob ardal.

Cymuned clos sydd i ardal Mechell gyda nifer o ddigwyddiadau a grwpiau yn cwrdd yn rheolaidd.  Gwelir cymysg o drigolion yn bobl ifanc a theuluoedd a phobl hyn yn mwynhau yr hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig.

Yr hyn a wnawn

Gall y Cyngor Cymuned gynnig cymorth a chefnogaeth i drigolion yr ardal ac i bob pwrpas yn  pontio materion rhwng y trigolion a’r Cyngor Sir.  Mae gan y Cyngor Cymuned gyfrifoldeb i ddarparu gwasanaeth o safon ar gyfer yr etholwyr sy’n cynnwys gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus, meysydd chwarae ac unrhyw ardal gyhoeddus, yn ogystal â lleisio barn ar geisiadau cynllunio ac adrodd yn ôl ar faterion o bwys i’r Cyngor Sir.

Yr ail ddydd Llun o bob mis bydd y Cyngor Cymuned yn cyfarfod ac am yn ail yn cyfarfod yn Llanfechell neu Garreglefn. 

Trafodir materion o bwys fel cyflwr priffyrdd, cyllid, gwaith cynnal a chadw ac unrhyw faterion eraill.

Mae croeso i unrhyw un godi pryder i’w drafod yn y cyfarfodydd gan eu hanfon ymlaen drwy law y Clerc ar yr ebost a nodir. ccmechell@hotmail.com

What we do

The Community Council can offer help and support to residents in the area and effectively bridge issues between residents and the County Council.  The Community Council has a responsibility to provide a quality service for the electorate which includes maintenance of public footpaths, playgrounds and any public area, as well as having their say on planning applications and reporting back on matters of importance to the County Council.

The Community Council meet on the second Monday of every month alternatively in Llanfechell and Carreglefn.

Matters discussed include highways issues, finance, maintenance and any other matters.

You are welcome to raise an issue to be discussed at the meeting by forwarding any concerns to the clerk before hand on the email shown. ccmechell@hotmail.com


Pwy ydym ni / Who we are

Mae ward Mechell sy’n cynrychioli ardaloedd Llanfehell, Carreglefn a Mynydd Mechell yn rhanbarth Talybolion

Mechell ward covers the areas of Llanfechell, Carreglefn and Mynydd Mechell and is in the Talybolion region of Ynys Mon.

Mae gan y Cyngor Cymuned 3 Gynghorydd Sir ac 9 Cynghorydd Cymuned, a chyda 2 sedd wag ar hyn o bryd (2 yn Llanfechell)

The community council consists of 3 County councillor representatives and 9 community councillors, there are currently 2 vacant seats in Llanfechell

Llanfechell;

 • Mrs Mary Hughes (Chair)
 • Mr John Jones
 • Mr Richard Hughes
 • Mr Owen Mostyn Williams

Carreglefn;

 • Mr Adrian Parry
 • Mrs Jennifer Raffle (Deputy Chair)
 • Mrs Sioned Jones

Mynydd Mechell;

 • Mr Tony Jones
 • Mrs Elaine Rowlands

County Councillors

 • Cyng. Llinos Medi
 • Cyng. llio Owen
 • Cyng. Jackie Lewis

Clerk;

 • Mrs Elin Wynne